Doktoravató közgyűlést tartott a Debreceni Református Hittudományi Egyetem

A Debreceni Református Kollégium Oratóriumában 2017. június 29-én, kora délután megtartott ünnepélyes alkalmon négy doktori és három habilitációs oklevél átadására került sor. A doktoravató közgyűlést megelőző istentiszteleten Máté Evangéliuma 25,14–21. alapján dr. Fekete Károly végezte az igehirdetés szolgálatát. A nagy létszámú alkalmi gyülekezet tagjaihoz intézett beszédében a tiszántúli egyházkerület püspöke a „tálentumos emberek” sajátos élethelyzetére és felelősségére mutatott rá. A közgyűlés első felében hittudományi PhD oklevelet vettek át, – neveik abc rendje szerint haladva – Bátoriné Misák Marianna, Petró László, Pótor Áron református lelkipásztorok és Szathmári Emília teológiai mesterdiplomával is rendelkező középiskolai tanár.
 
Az oklevelek átadása során előbb az egyetem doktori iskolájának vezetője dr. Fazakas Sándor tett jelentést a PhD fokozatot szerzettek sikeres doktori eljárásáról és az ezt megerősítő határozatokról. Ezt követően az új doktorok témavezetői – dr. Baráth Béla Levente, dr. Gaál Botond és dr. Hörcsik Richárd professzorok – laudációi hangzottak el. A tanulmányi pályákra és doktori dolgozatban bemutatott eredményekre koncentráló beszédek alapján több, különböző irányból jövő és eltérő egyházi szolgálati területeken munkálkodó, de választott tárgykörüket egyaránt elmélyülten vizsgáló teológusok portréi bontakoztak ki. E rövid beszámolóban mindebből leginkább a megvédett értekezések címét célszerű felidézni: Bátoriné Misák Marianna „Zsarnói Zsarnay Lajos élete és munkássága”, Petró László „Emlékezés és reménység között. Múlt, jelen és jövő dinamikus egysége az úrvacsorában”, Pótor Áron „Czeglédy Sándor teológiai munkásságának alapvonásai”, Szathmári Emília „Közegyházi életünk sodrában - Koncz Sándor életműve a 20. század történeti és egyháztörténeti viszonyainak tükrében”. A doktori fogadalmat az egyetem rektora, dr. Bölcskei Gusztáv vette ki, majd a díszoklevelek átadása és a doktori tanács tagjaival történő hagyományos kézfogás következett. Az avatás zárásaként mind a négy új doktor, személyes és teológiai üzeneteket tartalmazó köszöntő beszédet tartott.
 
A közgyűlés második napirendi pontja, habilitációs oklevelek átadása volt. Ennek során dr. Siba Balázs a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszékének egyetemi adjunktusa, dr. Orosz Gábor Béla az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszékének egyetemi docense, és dr. Visky Sándor Béla a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Rendszeres Teológiai Tanszékének adjunktusa vették át a sikeres habilitációs eljárást igazoló díszokleveleket. Habitus vizsgálatból, a habilitációs értekezés benyújtásából, bírálatából, szigorlatból, magyar és idegen nyelvű egyetemi és tudományos előadásokból álló hosszabb szakmai vizsgálati eljárásból, esetükben is leginkább habilitációs értekezések címet idézhetjük fel. Dr. Siba Balázs „Két világban otthon – Gyakorlati pasztorálteológia. A református lelkészi hivatás vizsgálata interjúk tükrében”, dr. Orosz Gábor Béla „A keresztény identitás esztétikai és etikai vonatkozásai a neuroenhancement, az esztétikai sebészet és az anti-aging világában”, dr Visky Sándor Béla „A filozófia keresztje. A megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiájában” Miután a habilitált doktorok szintén lélekemelő rövid köszönőbeszédeket tartottak, a közgyűlést a rektor zárszavai rekesztették be. Az esemény ünnepélyességét a közös gyülekezeti éneklésen túl, a Johann Sebastian Bach által komponált „Er segnet, die den Herrn fürchten” kezdetű ária előadása fokozta, melyet a Sárosi Dániel (orgona), Herczegfalvi Zoltán (hegedű), Zsom Melinda (ének) trió szólaltatott meg.
 
Bellyei