Az Egyetem doktorai

Doktori Iskolában fokozatot szereztek

Név
Fokozat
megsz. éve
Témavezető
Szakbírálók
Dolgozat címe
Kocsev Miklós 2003 Dr. Fekete Károly Dr. Kun Mária
Dr. Fekete Károly
Impulzusok a holland református (Gereformeed/Hervormd) gyakorlati teológiából az ezredforduló körül (különös tekintettel hazai református egyházi életünkre)
http://hdl.handle.net/2437/127724
Baráth Béla Levente 2004 Dr. Barcza József Dr. Horváth Erzsébet
Dr. Hörcsik Richárd
"Földbegyökerezés és égbe fogózás..." A Tisztántúli Református Egyházkerület története Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében (1911-1920)
Sándor Balázs 2005 Dr. Gaál Botond Dr. Orosz László Athanáz
Dr. Fekete Károly
A dogma megelevenedése Dogma és liturgia kölcsönatása a szentháromságtani és krisztológiai viták idején
Adorjáni Zoltán 2005 Dr. Marjovszky Tibor Dr. Xeravits Géza
Dr. Hodossy-Takács Előd
A therapeuták kontemplatív kegyessége
http://hdl.handle.net/2437/127532
Kolumbán Vilmos 2005 Dr. Hörcsik Richárd Dr. Buzogány Dezső
Dr. Baráth Béla
Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára
http://hdl.handle.net/2437/112269
Gaál Sándor 2005 Dr. Bölcskei Gusztáv Dr. Fekete Károly
Dr. Anne-Marie Kool
"A kezdeményező egyház" Victor János egyházépítő szolgálata különös tekintettel a misszióra és gyülekezetépítésre
http://hdl.handle.net/2437/127525
Tőkés Zoltán 2006 Dr. Hörcsik Richárd Dr. Szabadi István
Dr. Bölcskei Gusztáv
Ébredési mozgalmak a Tiszántúlon és a debreceni tanyamisszió
http://hdl.handle.net/2437/127527
Kodácsy Tamás 2007 Dr. Gaál Botond Dr. Végh László
Dr. Bolyki János
"Cogito, ergo mundus talis est!" A kozmológiai antrópikus elvek teológiai vizsgálata
Kis Médea 2007 Dr. Fekete Károly Dr. Németh Dávid
Dr. Bodó Sára
"Istendicsőítés - Istentisztelet"
http://hdl.handle.net/2437/127522
Kádár Ferenc 2007 Dr. Fekete Károly Dr. Németh Dávid
Dr. Fazakass Sándor
"Egyház itt és most" - Az ekkléziasztika művelésének alapjai, eredményei és mai lehetőségei
http://hdl.handle.net/2437/127535
Hodossi Sándor 2008 Dr. Bodó Sára Dr. Németh Dávid
Dr. Fekete Károly
A felnőtt katechézis református modelljei Magyarországon
http://hdl.handle.net/2437/108611
LaMontagne Melinda Mária 2008 Dr. Marjovszky Tibor Dr. Zsengellér József
Dr. Hodossy-Takács Előd
A József-történet rabbinikus magyarázatai
http://hdl.handle.net/2437/108610
Hanula Gergely 2009 Dr. Marjovszky Tibor Dr. Peres Imre Dr. Győri István
Dr. Peres Imre
Biblikus exegézis Chrysostomos János evangéliumához írt homíliáiban
http://hdl.handle.net/2437/108731
Borsi Attila 2009 Dr. Gaál Botond Dr. H. Bedford Strohm
Dr. Bölcskei Gusztáv
A megigazulás tana és a posztmodernitás
Impulzusok a nyilvános teológia számára
The Doctrine of Justification and Postmodernity
http://hdl.handle.net/2437/80598
Pap Ferenc 2009 Dr. Hodossy-Takács Előd, Dr. Kustár Zoltán Dr. Marjovszky Tibor
Dr. Herczeg Pál
Templom mint teológia
http://hdl.handle.net/2437/80891
Pálfi József 2009 Dr Gaál Botond, Dr. Fazakas Sándor Dr. Hörcsik Richárd
Dr. Kozma Tamás
Református felsőoktatás Erdélyben
http://hdl.handle.net/2437/85412
Püsök Sarolta 2009 Dr Gaál Botond, Dr. Fazakas Sándor Dr. Frank Sawyer
Dr. Szathmáry Sándor
SØREN KIERKEGAARD teológiájának súlypontjai
http://hdl.handle.net/2437/85653
Hecker Róbert 2009 Dr. Kustár Zoltán, Dr. Hézser Gábor Dr. Fekete Károly
Dr. Szabó Lajos
Az autokeirikus motiváció- és vízióközvetítés mint lelkigondozói és gyülekezetvezetői feladat.
Rendszerszemléletű alapvetés
http://hdl.handle.net/2437/80864
Varga Zsolt 2009 Dr. Fekete Károly Dr. Bodó Sára
Dr. Nagy István
RUDOLF BOHREN homiletikája
http://hdl.handle.net/2437/89558
Szászi Andrea 2011 Dr. Bodó Sára Dr. Fekete Károly
Dr. Kádár Ferenc
A magyar református hittankönyvek történeti és elvi tanulságai
http://hdl.handle.net/2437/112268
Czagány Gábor 2012 Dr. Gaál Sándor Dr. Fekete Károly
Dr. Kocsev Miklós
Az úrvacsora szerepe a református gyülekezetépítésben – különös tekintettel az egyetemi közösségekre
http://hdl.handle.net/2437/120728
Csoma Judit Margit 2012 Dr. Bodó Sára Dr. Fekete Károly
Dr. Hézser Gábor
A szorongás jelenségének teológiai és pasztorálpszichológiai szemlélete a 20. században

http://hdl.handle.net/2437/127533

Bernáthné Somogyi Márta 2013 Dr. Baráth Béla Levente

Dr. Hörcsik Richárd

Dr. Dienes Dénes

A strassburgi lelkészfeleség, Katharina Zell munkásságának bemutatása iratai tükrében
http://hdl.handle.net/2437/173410

Rácsok Gabriella 2013 Dr. Gaál Sándor Dr. Gonda László
Dr. Fabiny Tamás
A film mint missziói eszköz korunk változó vallásosságának kontextusában
http://hdl.handle.net/2437/175044
Molnár Sándor Károly 2014 Dr. Baráth Béla Levente Dr. Hörcsik Richárd
Dr. Dienes Dénes

"Föl barátim!" A magyar református egyház belső élete az 1880-as években Alexander Neil Somerville körútjának tükrében
http://hdl.handle.net/2437/193704

Jenei Péter 2014 Dr. Hodossy-Takács Előd

Dr. Karasszon István
Dr. Marjovszky Tibor

Jövevények a kapuknál – A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján
https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/200356

Kovács Krisztián 2014 Dr. Fazakas Sándor

Dr. Béres Tamás
Dr. Gaál Sándor

Határmezsgyén -  A Református Egyház a történelmi örökség és a megújulás esélyei között az 1989-90-es rendszerváltást követően

https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/200717

Krasznay Mónika 2014 Dr. Bodó Sára Dr. Hézser Gábor
Dr. Fekete Károly

A misztikus elmélyülés és a szemlélődő imádság helye és jelentősége a keresztény lelki életben és napjaink lelkigondozói-terápiás gyakorlatában
https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/200719

Németh Áron 2015 Dr. Kustár Zoltán Dr. Marjovszky Tibor
Dr. Jutta Hausmann

„KIRÁLYOK ZSOLTÁRA, ZSOLTÁROK KIRÁLYA”. A 72. zsoltár el ôállása és teológiája a Zsoltárok könyve redakciójának tükrében."
https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/208833

Somfalvi Edit 2015 Dr. Bodó Sára Dr. Fekete Károly
Dr. Hézser Gábor
A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel
https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/217196
Papp György 2016 Dr. Gaál Botond, Dr. Pásztori-Kupán István Dr. Peres Imre,
Dr. Sándor Balázs
Dr. Szűcs Ferenc
Kálvin és Khrüszosztomosz „párbeszéde” a szabad akaratról az Institutióban
https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/221107
Barnóczki Anita 2016 Dr. Bodó Sára Dr. Gaál Sándor
Dr. Kocsev Miklós
A hátrányos helyzetű cigány gyermekek általános iskolai hittanoktatásának meghatározói
https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/225913
Kopándi Botond Péter 2016 Dr. Fekete Károly, Dr. Rezi Elek Dr. Gonda László
Dr. Kocsev Miklós
Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása
https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/231639
Magyar Balázs Dávid 2016 Dr. Fazakas Sándor Dr. Peres Imre
Dr. Horváth Erzsébet
Nem jó az embernek egyedül lenni. Kálvin János a házassági és családi életformára való nevelés reformátora
https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/231443
Szatmári Emília 2016 Dr. Hörcsik Richárd Dr. Baráth Béla
Dr. Dienes Dénes
Közegyházi életünk sodrában"
Dr. Koncz Sándor életműve a 20. század történeti és egyháztörténeti viszonyainak tükrében
https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/230801
Bátoriné Misák Marianna 2017 Dr. Baráth Béla Levente Dr. Hörcsik Richárd
Dr. Kolumbán Vilmos
Zsarnói Zsarnay Lajos élete és munkássága
Petró László 2017 Dr. Gaál Botond Dr. Fazakas Sándor
Dr. Németh Tamás
Emlékezés és reménység között. Múlt, jelen és jövő dinamikus egysége az úrvacsorában
https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/234197
Pótor Áron 2017 Dr. Gaál Botond Dr. Fekete Károly
Dr. Szűcs Ferenc
Czeglédy Sándor teológiai munkásságának alapvonásai
https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/234212

Egyéni felkészüléssel fokozatot szereztek

Név
Fokozat
megszerzésének éve
Témavezető
Szakbírálók
Dolgozat címe
Karaszon Dezső 2002 Dr. Fekete Károly Dr. Szűcs Lajos
Dr. Fekete Károly
SYNOPSIS GRADULAIS - Gregorián ének és református istentisztelet
Németh Tamás 2009 Dr. Gaál Botond Dr. Szathmáry Sándor
Dr. Peres Imre
Az Óegyház eszkatológiája
http://hdl.handle.net/2437/108477
Mészáros Kálmán 2009 Dr. Baráth Béla Levente Dr. Hörcsik Richárd
Dr. Pótor Imre
"Evangélizációt szerveztünk az Isten országa terjesztése céljából"
A Magyarország határain kívül élő magyar baptista közösségek missziói tevékenységének múltja, kitekintéssel a jelenre
http://hdl.handle.net/2437/85758
Szarka Miklós 2012 Dr. Fekete Károly Dr. Komlósi Piroska
Dr. Bodó Sára
"Lelkipásztorok házaspár kapcsolati zavarainak pasztorálpszichoterápiás kezelése"

http://hdl.handle.net/2437/153300